Ciro Santilli
🔗

Polarizer | 🗖 nosplit | ↑ parent "Photon polarization" | 35

🔗
A device that modifies photon polarization.
🔗
🔗
🔗