Ciro Santilli
🔗

KitchenAid Artisan toaster (2017) | 🗖 nosplit | ↑ parent "Kitchen" | 16

🔗
ARTISAN 2-SLOT TOASTER 5KMT2204 Onyx Black
🔗
Bought: 2017-09
🔗
🔗
🔗
Impossible to open to properly clean.
🔗