12.2. MeToo

Label: metoo.

Women seem to have had difficulty in expressing themselves due to Censorship (审查), unsurprisingly.

  • Zhou Xiaoxuan v. TV anchor Zhu Jun. Pseudonym Xianzi

  • Liu Jingyao v. billionaire Liu Qiangdong

  • Zou Sicong and He Qian v. Deng Fei